اصالت

مسئولیت های زیست محیطی در حال حاضر در همه ی مراحل تولید محصولات ما رعایت شده است.

  1. دقیقترین استانداردهایزیست محیطی،
  2. رعایتقانونو مقررات مربوط بهمحیط زیست و عملکردشفافو عادلانهدر قبال محیط زیست
  3. استفاده از انرژیو منابعبه طور موثر،جلوگیری از آلودگی، به حداقل رساندن ضایعات،و به حداکثر رساندنبازیافت.

گواهینامه های محصولات ما :

PEFCTM and FSC® Chain of Custody Certificates guaranteeing that 100% of the wood is sourced from responsibly managed forests.

EMAS and ISO 14001 Environmental Management System Certificate.

ISO 9001 Quality Certificate.

ISO 50001 Energy Efficiency Certificate.

REACH, the Regulation governing the registration, evaluation and authorization of chemicals.

تماس با ما

شرکت بازار پسند ایرانیان

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید